تولید ۸  کتاب صوتی با عناوین:

 

۱- کتاب انسان در قرآن، تالیف: استاد شهید مرتضی مطهری  (گویندگان: رضا کاشفی ، فریال ترکاشوند)

۲- کتاب جهان بینی توحیدی ، تالیف: استاد شهید مرتضی مطهری  (گویندگان: رضا کاشفی ، فریال ترکاشوند)

۳-کتاب انسان و ایمان، تالیف: استاد شهید مرتضی مطهری  (گویندگان: رضا کاشفی ، فریال ترکاشوند)

۴-کتاب وحی و نبوت، تالیف: استاد شهید مرتضی مطهری  (گویندگان: سعید بحرالعلومی، فریال ترکاشوند)

۵- کتاب واکسیناسیون روانی کودک، تالیف: دکتر حسام فیروزی (گوینده: دکتر حسام فیروزی )

۶- کتاب انسان و سرنوشت، تالیف: استاد شهید مرتضی مطهری  (گویندگان: آرش احمدی ، مریم فخار )

۷- کتاب پیامبر امی، تالیف: استاد شهید مرتضی مطهری  (گویندگان: آرش احمدی ، مریم فخار )

۸-کتاب امدادهای غیبی، تالیف: استاد شهید مرتضی مطهری  (گویندگان: آرش احمدی ، مریم فخار )

۹- کتاب نظام حقوقی زن در اسلام ، تالیف استاد شهید مرتضی مطهری (گویندگان:فاطمه نیرومند،آرش احمدی)

۱۰- کتاب عدل الهی، تالیف استاد شهید مرتضی مطهری (گویندگان:احسان همتی، فاطمه نیرومند)

 

 

کتاب واکسیناسیون روانی کودک