۲ سبک، ۳ اندازه ۱۶ رنگ از پیش تعریف

[us_separator][us_btn icon=”fas|star” link=”url:%23″ style=”3″ label=”رنگ اولیه”][us_btn icon=”fas|arrow-down” iconpos=”right” link=”url:%23″ style=”6″ label=”رنگ ثانویه”][us_btn icon=”fas|chevron-right” link=”url:%23″ style=”7″ label=”کنتراست رنگ”][us_btn icon=”fas|cog” iconpos=”right” link=”url:%23″ style=”2″ label=”رنگ روشن”][us_separator][us_btn icon=”fas|star” style=”3″ iconpos=”right” link=”url:%23″ label=”نمای کلی اولیه”][us_btn icon=”fas|arrow-down” style=”6″ link=”url:%23″ label=”ثانویه مشخص شده”][us_btn icon=”fas|chevron-right” style=”7″ iconpos=”right” link=”url:%23″ label=”نمای کلی کنتراست”][us_btn icon=”fas|cog” style=”2″ link=”url:%23″ label=”نمای کلی نور”][us_separator][us_btn icon=”fas|heart” link=”url:%23″ style=”3″ label=”رنگ صورتی”][us_btn icon=”fas|cloud” link=”url:%23″ style=”3″ label=”آبی”][us_btn icon=”fas|leaf” link=”url:%23″ style=”3″ label=”سبز”][us_btn icon=”far|sun” link=”url:%23″ style=”3″ label=”زرد”][us_btn icon=”fas|glass-martini” link=”url:%23″ style=”3″ label=”بنفش”][us_btn icon=”fas|star” link=”url:%23″ style=”3″ label=”قرمز”][us_btn icon=”fas|asterisk” link=”url:%23″ style=”3″ label=”اهک”][us_btn icon=”fas|anchor” link=”url:%23″ style=”3″ label=”ابی تیره”][us_btn icon=”fas|gift” link=”url:%23″ style=”3″ label=”کرم”][us_btn icon=”far|moon” link=”url:%23″ style=”3″ label=”تیره”][us_btn icon=”fas|coffee” link=”url:%23″ style=”3″ label=”قهوهای”][us_btn icon=”fas|globe” link=”url:%23″ style=”3″ label=”فصفوری”][us_separator][us_btn icon=”fas|heart” style=”3″ link=”url:%23″ label=”صورتی”][us_btn icon=”fas|cloud” style=”3″ link=”url:%23″ label=”آبی”][us_btn icon=”fas|leaf” style=”3″ link=”url:%23″ label=”سبز”][us_btn icon=”far|sun” style=”3″ link=”url:%23″ label=”زرد”][us_btn icon=”fas|glass-martini” style=”3″ link=”url:%23″ label=”بنفش”][us_btn icon=”fas|star” style=”3″ link=”url:%23″ label=”قرمز”][us_btn icon=”fas|asterisk” style=”3″ link=”url:%23″ label=”آهک”][us_btn icon=”fas|anchor” style=”3″ link=”url:%23″ label=”آبی تیره”][us_btn icon=”fas|gift” style=”3″ link=”url:%23″ label=”کرم”][us_btn icon=”far|moon” style=”3″ link=”url:%23″ label=”تیره”][us_btn icon=”fas|coffee” style=”3″ link=”url:%23″ label=”قهوهای”][us_btn icon=”fas|globe” style=”3″ link=”url:%23″ label=”فصفوری”][us_separator][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”3″ label=”دکمه کوچک” font_size=”13px”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”3″ label=”دکمه متوسط”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”3″ label=”دکمه بزرگ” font_size=”19px”][us_separator][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”3″ label=”کوچک شفاف” font_size=”13px”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”3″ label=”متوسط شفاف”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”3″ label=”بزرگ شفاف” font_size=”19px”]