ژانویه 22, 2019

«سینما» از نگاه فیلسوف چپگرای رادیکال

این شناخت از رهگذر کتاب‌های پر تعدادی است که از او به فارسی ترجمه شده است؛ «احمد فیلسوف»، «در ستایش عشق»، «فرضیه کمونیسم»، «ستایش تئاتر»، «فلسفه […]