مجید یزدانی

  • تهیه کننده
  • مستند ساز
  • عضو انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند
  • عضو کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری